Kính gửi: Quý đồng Nghiệp

Nhằm động viên các BS Giải Phẫu Bệnh Trẻ nghiên cứu khoa học, Ban tổ
chức HỘI THẢO GIẢI PHẪU BỆNH CÁC TỈNH PHÍA NAM LẦN THỨ MƯỜI
BA NGÀY 09 & 10/07/2022 tổ chức cuộc thi Poster dành cho các BS GPB trẻ tại
Hội thảo như sau.
1. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI:
– Các bác sĩ Giải phẫu bệnh trẻ (dưới 40 tuổi, sinh năm 1982 về sau)
– Đang làm việc tại các Khoa Giải Phẫu Bệnh hoặc đang là học viên Sau Đại Học chuyên ngành GPB
– Có gửi bài báo tham gia hội thảo hoặc có bài đăng trên tạp chí Y Học TP. Hồ Chí Minh, Tập 25, số 6, 2021, chuyên đề Giải Phẫu Bệnh (đã phát hành online).
– Các posters dự thi chưa từng tham dự bất kỳ cuộc thi poster nào trước
đây.