Các slide Hội thảo Giải phẫu bệnh các tỉnh phía Nam lần thứ 13 phiên sáng thứ 7 – Tiếp cận chẩn đoán ca bệnh khó bao gồm các chủ đề như sau:

TIẾP CẬN CHẨN ĐOÁN BƯỚU XƯƠNG
PGS.TS.BS. Ngô Quốc Đạt
TS.BS Dương Thanh Tú
BSNT. Phạm Thị Như Diễm
Department of Pathology-UMP
TIẾP CẬN CHẨN ĐOÁN BỆNH DA VIÊM TỪ MẪU SINH THIẾT DA
TS.BS. TRẦN HƯƠNG GIANG
Giảng viên Bộ môn Mô Phôi – Giải phẫu bệnh Đại học Y Dược TP.HCM
TIẾP CẬN CHẨN ĐOÁN LYMPHÔM THEO WHO 2016 – 2022
GS.TS.BS. HỨA THỊ NGỌC HÀ
Chủ tịch Liên chi hội Giải phẫu bệnh TP.HCM
Giảng viên Bộ môn Mô Phôi – Giải phẫu bệnh Đại học Y Dược TP.HCM
UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT
(Cập nhật đồng thuận ISUP & Ứng dụng sinh học phân tử)
TS. BS. Phạm Quốc Thắng
Đại học Y Dược TP. HCM
Bộ môn Mô phôi – Giải phẫu bệnh.
CASES PRESENTATION
BSNT. PHẠM THỊ NHƯ DIỄM – Đại học Y Dược TP.HCM