Hình ảnh về các báo cáo viên và ban điều hành

Các phần trình bày của các báo cáo viên thuộc chương trình hội thảo chuyên ngành giải phẫu bệnh toàn quốc lần 5 và các tình phía nam lần 10.

Hội thảo vệ tinh

Các cuộc tra đổi của hội thảo vệ tinh thuộc chương trình hội thảo chuyên ngành giải phẫu bệnh toàn quốc lần 5 và các tình phía nam lần 10.

Kết quả cuộc thi Poster

Công bố và trảo giải thương cho cuộc thi sáng tạo Poster thuộc chương trình hội thảo chuyên ngành giải phẫu bệnh toàn quốc lần 5 và các tình phía nam lần 10 .