Thông tin sinh hoạt khoa học hội GPB tháng 09/2016