//Hội thảo ELECT ngày 17/10/2015

Chương trinh

By |October 31st, 2015|

Thông tin chi tiết chương trinh hội thảo ELECT ngày 17/10/2015

Bài báo cáo tại hội thảo ELECT ngày 17/10/2015

By |October 31st, 2015|

Các bài báo cáo tại hội thảo ELECT: CHUYÊN ĐỀ KỸ THUẬT CHẨN ĐOÁN ĐỘT BIẾN TRÊN GEN EGFR (TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 20)